Euroopa Komisjon hõlbustab mobiiltelefoni kasutamist Euroopa vetes sõitvatel laevadel

Euroopa Komisjon võttis vastu eeskirja, mis hõlbustab Euroopa vetes sõitvate laevade reisijatel ja meeskonnaliikmetel mobiiltelefoniga helistamist ning tekstsõnumite saatmist ja vastuvõtmist, kui laev asub väljaspool maapealse mobiilsidevõrgu leviala. Uue eeskirjaga ühtlustatakse laeva pardal kommunikatsiooniteenuste kasutamise tehnilised ja juriidilised tingimused, samuti võimaldatakse arendada selliseid uusi sideteenuseid nagu pardal olevate kaubakonteinerite kaugseire. Sellega luuakse õiguskindlust ja avatakse uusi majanduslikke võimalusi ettevõtjatele, kes tahavad pakkuda katkematut piiriülest mobiilsideühendust merel.

ELi digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Kümned miljonid inimesed, kes reisivad Euroopa territoriaalvetes sõitvate laevadega või töötavad neil laevadel, saavad tänu komisjoni äsja vastuvõetud eeskirjale kasutada mobiiltelefoni ilma segamisest tulenevate probleemideta.”

Uue eeskirjaga tehakse lõpp varasemale segadusele, mille põhjuseks oli mobiilside reguleerimine Euroopa territoriaalvetes sõitvatel reisi-, kauba- ja praamlaevadel 27 riigi erinevate eeskirjadega. Eeskiri loob õiguskindlust telekommunikatsiooniettevõtjatele, kes tahavad pakkuda tarbijatele mobiilsideteenuseid merel.

Mobiilsideteenuste pakkumiseks laeva pardal kasutatakse väikseid laeval asuvaid (pikoraku-)tugijaamu, mille abil ühendatakse reisijate mobiiltelefonid sidesatelliiti kasutades maismaavõrguga. Pardateenustega võimaldatakse kliendil tavalise mobiiltelefoni abil saada ühendus telekommunikatsioonivõrkudega.

Äsja vastuvõetud otsusega tagab komisjon GSM-raadiosageduste 900 ja/või 1800 MHz kättesaadavuse ühtlustatud tehnilistel ja käitamistingimustel kommunikatsiooniteenuste osutamiseks laeva pardal. Samuti hoitakse ära pardamobiilsideteenuste segav mõju maismaal pakutavatele teenustele, et mere ääres mobiiltelefoniga helistajat ei ühendataks eksikombel pardasüsteemidega.

Samal ajal võttis komisjon vastu soovituse, et ELi liikmesriigid liberaliseeriksid oma lubade andmise korda nii, et ühes riigis pardasideteenuste osutamise loa saanud ettevõtja võiks teenuseid pakkuda ka teise liikmesriigi vetes ilma täiendavat luba vajamata.

Need kaks meedet võimaldavad laevade reisijatel ja meeskonnaliikmetel mobiiltelefoni abil oma perekonna ja sõpradega laevareisi ajal hõlpsamalt sidet pidada. Pidev sideühendus merereisi ajal lubab kaubakonteinereid kaugseireandurite abil kogu aeg jälgida. Näiteks saab kaugseire teel kontrollida temperatuuri ja niiskust konteineris, nii on kauba kvaliteet ka laeva pardal pidevalt kontrolli all.

ELi liikmesriigid vabastavad 12 kuu jooksul raadiospektri nimetatud sagedusalad mobiilsideteenuste osutamiseks laeva pardal ning muudavad otsuse täitmiseks oma seadusi. Liikmesriigid peaksid ka jälgima, et tarbijad saaksid mobiilsideteenuste kasutamise tingimustest laevadel õiget teavet.

Taustteave

Meresõiduki pardal osutatavad mobiilsideteenused (MCV-teenused) on piiriülesed telekommunikatsiooniteenused. Seni on need Euroopas kättesaadavad olnud üksnes piiratud ulatuses ja tavaliselt ainult rahvusvahelistes vetes, väljaspool liikmesriikide territoriaalvesi.

Tehniliselt on reisija telefon ühendatud laeva pardal asuva kärgsidetugijaamaga, milles kasutatakse raadiosagedusalasid 900 ja 1800 MHz (nn GSM-sagedused) ja mis on sidesatelliidi kaudu omakorda ühendatud maismaamobiilside põhivõrguga – nii saab merel tavalise mobiiltelefoniga võtta ühendust kõikide telekommunikatsioonivõrkude kasutajatega.

Ärilisest seisukohast pakutakse meresõiduki pardal MCV-süsteemi kaudu samu teenuseid (häälkõned, tekstsõnumid), mida tavaliselt pakutakse maismaa mobiilsidevõrgus, kuid kõrgema hinnaga (kuna on vaja kasutada satelliiti), ning selliste kõrgtasemeteenuste nagu mobiilandmeside kasutamise võimalused on piiratumad.

MCV-süsteeme ja -teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele on teinud muret see, et seni on raadiospektri kasutamise tehnilised ja käitamistingimused ning ka lubade tüübid, eriti seoses MCV-teenuste pakkumisega liikmesriikide territoriaalvetes, olnud ELi liikmesriikides erinevad.

Komisjon võttis juba 2008. aasta aprillis vastu ühtlustatud eeskirjad (otsuse ja soovituse) mobiilsideteenuste kohta õhusõiduki pardal (MCA-teenused), et rahuldada lennuki pardal olevate mobiiltelefoni kasutajate vajadusi (IP/08/537).

Lisateabe saamiseks vt MEMO/10/88.

Komisjoni otsus ja soovitus veesõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste kohta on avaldatud järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm

Viitas: Madli Vitismann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.