KAIZEN meeskonnakoolitus tootlikkuse kasvu saavutamiseks

Sensei kaizen meeskonnakoolitus on ühe ettevõtte või osakonna tootlikkuse kasvatamisele suunatud kahepäevane kursus, mille peamiseks eesmärgiks on selgitada koolitusel osalevale kollektiivile, kuidas saavad nemad kaizeni ehk järjepideva parenduse abil aidata kaasa ettevõtte konkurentsivõime ning kliendirahulolu kasvule, mis viib omakorda suurema käibe ja kasumlikkuseni.

Koolitusel keskendutakse leani juurutamise esmasele, ent ühtlasi ka raskeimale ja vastutusrikkaimale osale, milleks pole mitte otseselt üksikute tehnikate omandamine, vaid kollektiivi mõtteviisi muutumine. Kaizen eeldab õnnestumiseks organisatsioonis alt üles suunatud initsiatiivi ulatuslikku levikut, milleta kukub läbi enamik lean-algatusi. Kaizeni viis elementi on meeskonnatöö, enesedistsipliin, kõrgem moraal, kvaliteediringid ja parendusettepanekud. Kui alguses on muudatuste käivitamiseks tippjuhtkonna eestvedamine oluline ja möödapääsmatu, siis aja jooksul peab initsiatiiv ühe rohkem kanduma üle töökollektiivile, s.h rohujuuretasandile, mis eeldab elementaarset teadlikkust leanist ja kaizenist.

Selleks on Sensei töötanud välja eriprogrammi, mis võimaldab esmalt visualiseerida koolituse käigus osalejatele nende endi ettevõttes ja tööprotsessides aset leidvad raiskamised, muuta nähtavaks ja mõõdetavaks raiskamiste tagajärjed ning ajendada inimesi otsima probleemidele lahendusi. Probleemide esiletõstmise kaudu küsimuste tekitamise järel antakse koolitusel neile ka koheselt vastusevariandid lean tehnikate tutvustamise kujul, selgitamaks osalejatele, millised on järeleproovitud ning kindlad võimalused nende tööprotsesside parendamiseks. Koolitus tekitab osalejais huvi ning motivatsiooni kaizeni teele asumiseks,  koolitusmaterjalid võimaldavad jätkata kollektiivil iseseisvat tööd lean- ja kaizen printsiipide etapiviisilisel juurutamisel.

Sensei kaizen meeskonnakoolitus on kohandatav nii tootmis- kui teenindusettevõtteile, samuti avaliku sektori asutustele. Organisatsiooni eripäradele vastava koolituse töötab välja ja viib läbi Sensei juhataja Illimar Paul. Koolituse võib korraldada nii tellija ruumides, kui ka väljasõidukoolitusena, mil selle kasutegur on keskkonnavahetusest tulenevalt suurem.

Huvi korral Sensei kaizen meeskonnakoolituse vastu palume leppida kokku kohtumine lähteülesande täpsustamiseks.
Telefon: 50 999 00, e-post: sensei@sensei.ee

KOOLITUSE PROGRAMM JA AJAKAVA

1. KOOLITUSPÄEV
10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.15 Soojendusharjutus
10.45 Konkurentsivõime alused ja seosed kulusäästliku mõtteviisiga. Konkurentsivõime kriitilised edutegurid. Parenduste eesmärgid ja nende saavutamise teed.
11.45 Kohvipaus 15 min
12.00 Lean & Kaizen üldtutvustus. Kaizen kui järjepideva parenduse alus. Meekonna kaizen-rollid. Parendusettepanekute süsteem. Kaizeni õnnestumise alused.
13.30 Lõunavaheaeg 1 tund
14.30 Praktilised Kaizen harjutused. Kaizen mõttelaadi seostamine ettevõtte tegutsemiskeskkonnaga. Kaizen vormid.
16.00 Kohvipaus 15 min
16.15 SOP, Value Stream Mapping, standartne protsessikaart, arvestusliku tootmisvõimsuse tuletamine ja võimsuspiirangute (pudelikaelte) lokaliseerimine meeskonna tööna.
17.45 Esimese treeningpäeva kokkuvõte

2. KOOLITUSPÄEV
09.00 Registreerumine
09.15 Esimese treeningpäeva jooksul läbitu kordamine
09.30 Seadmete üldine efektiivsus OEE. Jido-ka. Taktiaeg ja tsükliaeg, pidev protsessi vool, paindlik tootmisliin, paindlik tööjõukasutus.
10.45 Kohvipaus 15 min
11.00 Lisandväärtus ja raiskamine. Rühmatöö vormis ettevõtte protsesside dekomponeerimine lisandväärtuse loomiseks ja raiskamiseks. Raiskamiste juurpõhjuste väljaselgitamise tehnikate rakendamine.
12.30 Lõunavaheaeg 1 tund
13.30 Kanban, Visuaalne juhtimine, 5S ja SMED tehnikad.
15.00 Kohvipaus 15 min
15.15 Lean tehnikate kompleksse kasutamise harjutamine meekonnatööna. Omandatud teadmiste ja oskuste juurutamise võimalused oma ettevõttes. Esmaste tegevus te kava väljatöötamine ajurünnaku ning kuue mõttemütsi meetodil.
16.45 Treeningu kokkuvõte ja tunnistuste väljastamine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.