Euroopa Liit loob laevandusettevõtjate musta nimekirja

Euroopa Liidu pressiteade, 13. september 2010

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uued eeskirjad laevade ohutustaseme parandamiseks. Eeskirjadega luuakse alates 1. jaanuarist 2011 uus veebiregister, kuhu kantakse need laevandusettevõtjad, kelle laevade kontrollimisel (sadamariigi kontrollid) on leitud tõsiseid ohutuspuudujääke. Ohutusnõudeid hoolikalt järgivad laevandusettevõtjad seevastu saavad avaliku tunnustuse osaliseks. Sadamariigi kontrollidel on ülimalt tähtis roll laevaõnnetuste vältimisel – need aitavad päästa elusid ja vältida ulatuslikke keskkonnakahjusid, mis õnnetustega võivad kaasneda. Neid laevandusettevõtjaid ja riike, kelle ohutustase jätab soovida, hakatakse ELi sadamates veelgi hoolikamalt ja kooskõlastatumalt kontrollima. Laevatootjatel ja teistel tööstussektoritel avaneb võimalus valida kauba või reisijate transportimiseks laevandusettevõtjaid, omades täielikku ülevaadet nende ohutusalasest olukorrast.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Ohutus on Euroopa Liidu esmane prioriteet. Me mäletame õppetunde, mille andsid meile „Estonia”, „Erika” ja „Prestige” – nende laevade traagiline hukk röövis sadu inimelusid ja põhjustas tohutuid keskkonnakahjusid. Olen alati uskunud läbipaistvuse jõudu. Me soovime heita valgust laevandusettevõtjate, lipuriikide ja sertifitseerimisorganisatsioonide ohutusalasele olukorrale. Läbipaistvuse suurendamine kõnealuses sektoris aitab esile tõsta ohutusnõudeid hoolikalt järgivaid laevandusettevõtjaid ning pakkuda neile konkurentsieelist. Registris tuuakse eraldi välja ka ohutusnõuete eirajad, mis peaks koos kontrollide tõhustamise ja üldsuse survega olema piisavaks stiimuliks parandada pigem ohutustaset kui riskida tegevuse keelustamisega ELi vetes.”

Uued eeskirjad

Vastavalt sadamariigi kontrolli käsitlevale ELi direktiivile 2009/16/EÜ muudetakse 1. jaanuaril 2011 oluliselt sadamariigi kontrollisüsteemi (ohutusalased tehnilised kontrollid sadamas). Uue korra kohaselt kavatsetakse lisaks praegu toimuvale sadamariigi kontrollistandardite ELi tasandil ühtlustamisele luua esmakordselt kõiki ELis tehtud sadamariigi kontrolle hõlmav täielikult kooskõlastatud süsteem.

See süsteem põhineb nüüdisaegsel teabevahendil THETIS, mida haldab Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA). THETIS otsib üles kõik ELi sadamates tehtud ohutusalased kontrollid ja viib läbi riskianalüüsi, milles määratakse kindlaks liikmesriikide pädevate asutuste tehtavate kontrollide sagedus ja prioriteedid. Täna komisjoni poolt vastuvõetud eeskirjades määratakse kindlaks kriteeriumid, kuidas hinnata laevade riskiprofiili teabevahendis THETIS laevade ja lipuriikide ohutustaseme kohta leiduvate andmete põhjal.

Kogu Euroopat hõlmav kooskõlastus- ja analüüsisüsteem võimaldab sadamate kontrolliressursse tulemuslikumalt kasutada ning keskenduda eelkõige kõrge riskiprofiili ja madala ohutustasemega laevade ja laevandusettevõtjate kontrollimisele. Loodavasse veebiregistrisse kantakse need laevandusettevõtjad, kelle ohutustase on vähemalt viimase kolme kuu jooksul olnud kas madal või väga madal. Neid registrisse kantud laevu, mis kuuluvad laevandusettevõtjatele, kellel esineb ohutuspuudujääke ja kelle laevu on kinni peetud, kontrollitakse väga sageli, ohutusnõudeid hoolikalt järgivaid laevu külastavad inspektorid aga harvem.

Taust – sadamas tehtavaid ohutuskontrolle käsitlevad praegused eeskirjad

Igal aastal külastab Euroopa sadamaid rohkem kui 80 000 laeva. Sadamates tehtavad ohutuskontrollid (sadamariigi kontrollid) mängivad laevaõnnetuste ärahoidmisel olulist rolli. ELis praegu kehtivate eeskirjade alusel on välja töötatud ühtlustatud kontrollistandardid, mille kohaselt liikmesriigid peavad kontrollima 25% laevadest, mis nende sadamaid külastavad. Need laevad, millel esineb tõsiseid ohutuspuudujääke ja mis on mõnes sadamas kinni peetud, võib ELi õigusaktide kohaselt kanda musta nimekirja ning nende tegevuse ELi vetes võib keelata.

Praegune süsteem lähtub nn riiklikust loogikast, mis tähendab, et need 25% laevadest, mida liikmesriigid oma sadamates kontrollivad, valivad välja eri liikmesriikide ametiasutused. Liikmesriikide ametiasutuste vaheline kooskõlastamine Euroopa Liidu tasandil küll toimib, kuid see on võrdlemisi piiratud. Eri liikmesriikide ametiasutuste tehtud kontrollide tulemusi üleeuroopalisel tasandil praegu süstemaatiliselt ei analüüsita, samuti puudub võimalus avaldada neid ELi tasandil.

Täiendavat teavet sadamariigi kontrollide kohta saab aadressilt:

http://www.emsa.europa.eu/end185d007d002d001.html

Laevandusettevõtja tegevusnäitajate kalkulaator:

http://www.emsa.europa.eu/appl/Company_Performance_Calculator.html

Täpsemat teavet Euroopa Liidu meretranspordipoliitika kohta saab aadressilt:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Vt ka: MEMO/10/401

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.