Tööpakkumine: lennundus- ja merendusosakonna juhataja

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi LENNUNDUS- JA MERENDUSOSAKONNA JUHATAJA ametikohale.

Ametikoha peamised ülesanded on:

 • osakonna juhtimine ja osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise tagamine;
 • tsiviillennunduse, mere- ja siseveelaevaliikluse, nende ohutuse ja keskkonnakaitse, lennujulgestuse, õhu- ja veesõidukite tehnilise seisundi, lennundusettevõtluse, kaubandusliku meresõidu, lennuväljade ja -jaamade ning sadamate tööga seotud riigi arengukavade väljatöötamise ja nende elluviimises osalemise korraldamine ning valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus, soovitavalt tehniline või juriidiline;
 • eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmised ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete ulatuses;
 • kõrgharidust nõudev töö- või teenistuskogemus ametikoha tegevusvaldkonnas vähemalt 2 aastat;
 • juhina töötamise kogemus vähemalt 1 aasta;
 • riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • tsiviillennunduse ja merenduse valdkonna ning seda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • rahvusvaheliste lennundus- ja merendusalaste konventsioonide tundmine;
 • tervikliku ülevaate omamine Eesti transpordipoliitika põhisuundadest lennundus- ja merendusvaldkonnas ning sellealastest arengukavadest;
 • ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • riigieelarve, riigivara ning maksude alase seadusandluse tundmine, üldine orienteerumine haldus-, sotsiaal- ja tööõiguse ning keskkonnakaitse alases seadusandluses;
 • teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist, majanduslikest ja poliitilistest eesmärkidest, Euroopa Liidu õigusest ning selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsustetegemise protsessi tundmine, teadmised ametikoha tegevusvaldkonnas eurointegratsiooni kontekstis;
 • juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd;
 • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, meeskonnatööoskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja kahe võõrkeele (üks neist inglise keel ja teine soovitavalt prantsuse, vene või saksa keel) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • majandusalased teadmised, sealhulgas turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine;
 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, algatada muudatusi ja neid ellu viia;
 • töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, vastutada osakonna töö tulemuste eest, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • analüüsi- ja sünteesivõime, sealhulgas olulise eristamise oskus olemasolevast informatsioonist;
 • usaldusväärsus ja korrektsus;
 • lojaalsus ja orienteeritus riigi ja ühiskonna huvidele.

Osakonnajuhataja töötasu alates 27 500 krooni.

Avalduse, elulookirjelduse, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta, omakäelise kinnituse, et kandidaat vastab seaduses ette nähtud nõuetele ja essee teemal „Merenduse tähtsus Eestile" (pikkus kuni 3 lehekülge) esitamise tähtaeg on 07. november 2008.

Nõutavad dokumendid esitada Riigikantselei kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161.

Komisjoni esimene koosolek toimub 18. novembril 2008 Tallinnas Rahukohtu 3.

Täiendavat infot saab telefonidel 693 5460 ja 625 6322.

Ametlikud teadaanded, 16.10.2008  

2 thoughts to “Tööpakkumine: lennundus- ja merendusosakonna juhataja”

 1. Hei no kurat, päris tuttav tunne tuli kohe seda loetelu lugedes peale. Veider Ivo tuli omal ajal VTA-sse uut osakonda ehk välisprogrammide osakonda juhtima ja otsis ka töötajaid. Esitatavad nõuded ametikohale kandideerijale olid temal muideks MKM-i oma kuubis ehk isegi maailma parimate tõuomadustega inimloomade kloonimisel polnuks võimalik rahuldavat kandidaati saada. No ja asi lõppes toona inimese värbamisega, kes paar kuud enne seda oli ülikoolist tulema saanud. Ja nüüd tagantjärele targana võin öelda, et ei vastanud see valitu mu meelest küll suurt ühelegi esitatud tingimustele. Näis, kuda ministeeriumil läheb. Palju-palju edu neile!!!

 2. Julge kommentaar, Kaimo. Loen samuti, et tingimused ja omadused sellised, mis isegi peaministril puuduvad. Samas on see süsteemi aps, et kahe majandusharu juhtimine on ühe osakonna sees. Mitu inimest on Eestis, kes jagavad kõike nii lennundusest kui merendusest? Meil paar koolivenda on, kes lenduripaberitega tüürimehed, töötavad logistikaalal sadamates. Rohkem nagu ei tule ette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.