Väljavõte valitsuse 08.07.2010 istungi päevakorrast

8. juuli istungil anti ülevaade 29. juunil toimunud Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungist. Esitasid põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Jaanus Tammkivi.

Põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil toimus arvamustevahetus ühise kalanduspoliitika reformi muutmisvõimaluste, 2011.a kalapüügivõimaluste ja ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise osas.

Tulenevalt 2002. aasta Johannesburgi kokkuleppest, on Euroopa Liidul kohustus viia oma hallatavad kalavarud maksimaalse jätkusuutliku tasemeni aastaks 2015. Komisjon plaanib tähtajani jäänud nelja aasta jooksul jõuda nende tasemeteni järk-järgult, vähendades püügivõimalusi pikaajalisemat perspektiivi silmas pidades. Liikmesriigid toetasid komisjoni ettepanekut saavutada 2015. a maksimaalsed jätkusuutlikud tasemed, kuid jäid erimeelsustele meetmete osas.

Ühise kalanduspoliitika reformi (ÜKP) ja võimalike muudatuste arutelul nõustusid ministrid enamuses, et ÜKP vajab ambitsioonikat reformi, mis tagab varude jätkusuutliku majandamise. Konkreetsete meetmete osas, nagu võimsuse põhine majandamine, jäädi väga ettevaatlikuks ning ei soovitud seda reguleerida ühenduse tasandil. Liikmesriikide kalandus on väga erinev ning tõdeti, et üks ühine lahendus ei sobi kõigile. Rõhutati üle ka suhtelise stabiilsuse printsiibi säilimist ning 12 meremiili reserveerimist liikmesriigi kalandusele.

Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise arutelul leidsid kõik liikmesriigid, et tegemist on prioriteetse teemaga, millega tuleb edaspidi tegeleda ning seda juba õigusaktide väljatöötamise etapis. Rõhutati vajadust tegeleda edasi 39 lihtsustamise ettepanekuga, mis eelmisel aastal esitati liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile ning mille osade punktide osas ei ole komisjon lõplikku seisukohta välja kujundanud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.