Riikliku mereturvalisuse programm / The National Strategy for Maritime Security

Riikliku mereturvalisuse programm käsitleb laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamist reguleeriva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rakendamist Eesti Vabariigis. Programmi eesmärk on tõhustada laevade ja sadamarajatiste turvalisust tahtliku õigusvastase tegevuse korral, nt pahatahtlikust teost või terroriaktist põhjustatud turvaintsidendid, samuti selliste tegevuste ennetamine.Programm on koostatud Vabariigi Valitsuse poolt riikliku mereturvalisuse programmi väljatöötamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni ettepanekute põhjal. Programmi rakendamiseks tuleb täiendada hädaolukorraks valmisoleku seadust, kehtestades volitusnormid siseministrile turvatasemete kehtestamiseks.

Programmi rakendamine ei too riigiasutuste töökorraldusele kaasa täiendavaid kohustusi ega kulutusi, vaid kajastab olemasolevate volitusnormide alusel teostavate eespoolnimetatud Euroopa Liidu määrusest tulenevate protseduuride täitmist Eesti Vabariigis. Vastavalt seletuskirjale ei ole kulutusi, mis võivad kaasneda seoses turvatasemete kehtestamisega, võimalik käesoleval ajal hinnata ning need kuuluvad hindamisele hädaolukorraks valmisoleku seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamise käigus. Vastava seaduseelnõu valmistab ette siseministeerium.

3. novembril 2005 kiideti Vabariigi Valitsuse istungil heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis koostatud programm ning peagi võib sellega tutvuda ministeeriumi kodulehel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.