Transpordi arengukava 2006-2013

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on valmis saanud transpordi arengukavaga aastatel 2006-2013. Arengukava hõlmab suuremaid transpordi infrastruktuuri arendamise projekte ning selles käsitletakse nii lennu-, mere- kui maismaatranspordi liikide problemaatikat. Eesmärkide seadmisel ja meetmete väljatöötamisel on arvestatud, et transport toimib koosmõjus ümbritseva keskkonnaga laiemas mõistes. Nii pöörab arengukava tähelepanu ka keskkonnaalastele tegevustele ning piirkondade sotsiaal-majandusliku arengu ja transpordipoliitiliste […]

Read More