Veeteede Amet sõlmis lepingu ehitusuuringute teostamiseks Lääne-Eesti saarestikus

Veeteede Ameti sõlmis Soome firmaga Shipping Enterprise (Finstaship) kokkuleppe projekti "Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus" laevateede süvendamise ja rekonstrueerimise projektide koostamiseks vajalike ehitusuuringute teostamiseks.

Kokkuleppe kohaselt tuleb läbi viia hüdrograafiline (lehvik- ja külgvaatesonariga) ning seismiline mõõdistamine; keskkonna- ja geotehniliste proovide võtmine; geo­tehniline puurimine; geotehnilised ja keskkonnaalased analüüsid; navigatsiooni­märkide asukoha uuring; Väinamere laevatee kanali ja Muhu ranniku ning madalike vastastikuse mõju uuring. Projekti ala uuringute käigus kogutakse teavet Lääne-Eesti saarestiku laevateede rekonstrueerimisprojektide koostamiseks.

Alates 2007. a lõpust toimus Lääne-Eesti saarestiku laevateede süvendamise ja rekonstrueerimise projekti teise riigihanke "Ehitusuuringud laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus" menetlemine. Kuna avatud pakku­mise korras ei laekunud tähtpäevaks ühtegi pakkumist, algatati konsultatsioonid väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse raames ning saadeti kutsed välja huvitatud isikutele. Laekus üks ühispakkumine firmadelt Shipping Enterprise ja Soome Geoloogia Uurimiskeskus (ühispakkumise liider Shipping Enterprise). Läbirääkimisi peeti veebruarist kuni aprilli keskpaigani, mil esitati lõplik pakkumine; 6. mail sõlmisid Veeteede Amet ja Shipping Enterprise kokkulepe Lääne-Eesti saarestiku laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike ehitusuuringute teostamiseks orienteeruva maksumusega 15 miljonit krooni (tööde tellimise aluseks on tööde ühikuhinnad ja lõplik hind kujuneb tegelike töömahtude alusel).

Ehitusuuringuid tehakse eelseisval suvel, tööde teostamise lõpptähtpäev on 8. sep­tember 2008.

Projekti "Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus" eesmärgiks on välja selgitada, kus ja millised laevateed on sobilikud Lääne-Eesti saarestiku veeteedele ning välja töötada tehnilised lahendused navigat­sioonimärkide renoveerimiseks ja/või ehitamiseks ning laevateede rekonst­rueerimiseks ja süvendamiseks.

Materjalid projekti kohta: http://adam.vta.ee/teenused/hnt/dokumendid/LEL_avalik/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.