Merenduse teemad Vabariigi Valitsuse istungil, 05.01.2012

Sadama ja sadamarajatise turvaalase teabe edastamise ja vastuvõtmise kord
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Tüüp: Määruse eelnõu

Eelnõu eesmärk on kindlaks määrata sadama ja sadamarajatise turvaalase teabe edastamise ja vastuvõtmise kord. Määrust on eelkõige vaja selleks, et kõik sadamad ja eelnõus nimetatud asutused teaksid, kuidas turvaalane teave ning info peavad liikuma ning milliseid konkreetseid tegevusi neilt oodatakse. Turvaalane teave võib olla kas: kehtivast turvatasemest teavitamine; laeva turvahäirest teavitamine; erakorralise turvaalase teabe edastamine; turvaintsidendist teavitamine.

Asjakohane Euroopa Liidu määrus näeb ette, et valitsusorganid kehtestavad turvalisuse taseme ja tagavad teabe edastamise turvalisuse taseme kohta nende lipu all sõitvatele laevadele ning nende territooriumil asuvatele sadamarajatistele ja laevadele enne sadamasse sisenemist või nende territooriumil asuvas sadamas viibimise ajal. Sadamaseaduse kohaselt kehtestab sadama ja sadamarajatise turvataseme siseminister ning turvaalase teabe edastamise ja vastuvõtmise korra kehtestab valitsus. Seadus ei reguleeri sadamate turvaalase teabevahetuse korraldust piisava täpsusega.

Määruse eelnõus on lähtutud riiklikus mereturvalisuse programmis ettenähtud teabevahetuse korrast. Samas on arvestatud ka senise praktika ning muudatustega valdkonda reguleerivates õigusaktides. Määruse rakendamisega ei kaasne riigile rahalisi kulutusi.

Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiividest (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Ülevaade tuleneb 16. juuni 2011. aastal valitsuskabineti nõupidamisel kokkulepitud meetmetest direktiivide ülevõtmise tõhustamiseks, mille kohaselt peavad ministeeriumid andma valitsusele aru hilinemise põhjustest ja tooma välja ettepanekud nende vältimiseks tulevikus.

Komisjoni direktiivi 2010/68/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta, ülevõtmine on sisuliselt lõppenud. Direktiivi ülevõtmiseks vajalik majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.09.2004 määrus nr 183 “Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord” muudatus on käesolevaks hetkeks esitatud ministrile allkirjastamiseks. Määrus avalikustatakse Riigi Teatajas eeldatavalt järgmise nädala jooksul, misjärel saab direktiivi lugeda täies mahus ülevõetuks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.