Kes tohib olla kapten Eesti laeval?

Väljavõte Riigikogu majanduskomisjoni istungi protokollist nr. 27:”Hetkel kehtiva seaduse alusel võib kapteniks olla ainult Eesti kodanik. Samas Euroopa Kohtu kahe otsuse kohaselt on liikmesriigil võimalik reserveerida tema lipu all sõitvate kaubalaevade kapteni ja tüürimehe ametikohad oma kodanikele üksnes juhul, kui selliste laevade kaptenid või vanemtüürimehed kasutavad avaliku õiguse kohastele volitustele vastavaid õigusi regulaarselt ja need ei moodusta väikest osa nende tegevusest.Vastavalt tegevuste loetelule võib väita, et Eesti puhul pole tegemist regulaarsete tegevustega ning need moodustavad väikese osa kapteni tegevustest. Sellest tulenevalt ei saaks kapteni ja tüürimehe ametikohta reserveerida ainult oma riigi kodanikele vaid peame seda laiendama ka Euroopa Liidu kodanikele ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalusriikide kodanikele. Muudatusettepanek peaks tagama suuremad võimalused Eesti kaptenite vabale liikumisele Euroopa Liidu tööjõuturul, sest Eestipoolse piirangu kehtestamise korral jääks ebatõenäoliseks, et teised liikmesriigid ja välisriigid annaksid Eesti meremeestele võimaluse töötada kaptenina oma riigi lipu all sõitvatel laevadel.”

Hetkel kehtiva Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 3 sõnastus on järgmine: “Merelaeval, mille kohta on väljastatud lipudokument, võib kapteniks olla ainult Eesti kodanik.” Ja punkt. Uue muudetud seaduse järgi on tekst järgmine:

(1) Merelaeval, mille kohta on väljastatud lipudokument, võib kapteniks olla ainult Eesti kodanik või Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi kodanik.

(2) Merelaeval, mille kohta on väljastatud lipudokument, võib kapteniks olla ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata riigi kodanik, kui see riik annab Eesti kodanikele riikidevahelise lepinguga samasuguse õiguse.

Riigilõivuseaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seadus jõustub 1. juulil 2005. Seadus on kättesaadav siit: eRT.

One thought to “Kes tohib olla kapten Eesti laeval?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.