Valitsuse istung, 08.03.2012

Valitsuse 8. märtsi istungil olid arutuse all ka paar teemat, mis seotud veega.

7. Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määruse nr 191 “Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus
Tüüp: määruse eelnõu

Seoses uue avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamisega tunnistatakse eelnõu kohaselt kehtetuks kehtiv avalikult kasutatavate veekogude nimekiri.

Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri on korrektne kinnitada korraldusega. Haldusmenetluse seaduse kohaselt on üldkorraldus haldusakt, mis on suunatud üldiste tunnuste alusel kindlaksmääratud isikutele või asja avalik-õigusliku seisundi muutmisele. Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamisega reguleeritakse nimistus olevate veekogude avalik-õiguslikku seisundit ja nende kasutamisega seotud subjektiivseid avalikke õigusi ja kohustusi.

Määrus jõustub 30. märtsil 2012.

 ————————————————————

8. Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine

Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt on lisatud avalikult kasutatavate veekogude nimekirja 35 järve, 18 paisjärve ja kaks vooluveekogu. Nimekirjast on eemaldatud neli järve, kaks paisjärve ja üks vooluveekogu. Ühe järve ja viie vooluveekogu avaliku kasutamise ulatust täpsustati. Veekogude lisamine nimistusse või sealt välja jätmine on toimunud lähtuvalt esitatud ettepanekutest. Ettepanekute analüüsimisel võeti aluseks veeseaduses sätestatud veekogu avalikuks kasutamiseks määramise kriteeriumid.

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirjast jäävad välja ühe kinnisasja piires asuv eraõiguslikule isikule kuuluv väljavooluta seisuveekogu; mitme kinnisasja piires asuv eraõiguslikule isikule kuuluv väljavooluta seisuveekogu pindalaga vähem kui viis hektarit; vooluveekogu valgalaga vähem kui 25 km2 ning sellel asuv paisjärv; seisuveekogu või selle osa, mis asub kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljal ning veekogu või selle osa, mida kasutatakse joogivee võtmiseks.

Lähtuvalt veeseadusest võib valitsus avalikult kasutatavate veekogude nimekirjast kinnisasja omaniku põhjendatud taotlusel ja kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul ühe kinnisasja piires asuvat eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluga seisuveekogu või vooluveekogu osa välja arvata.

Eelnõu kohaselt jäetakse nimekirjast välja veekogusid iseloomustav andmestik (näit pindala, valgala). Nimetatud andmeid on võimalik leida keskkonnateabe keskuse kodulehel keskkonnaregistrist, mis on igaühele avalikult kättesaadav.

Korraldus jõustub 30. märtsil 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.