Merenduspoliitika taas Vabariigi Valitsuse istungil

Homsel Vabariigi Valitsuse istungil on teemaks taas merenduspoliitika, mille rakendamiseks arvatakse kuluvat 534 miljonit eurot.

9. Eesti merenduspoliitika 2011-2020

Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

Merenduse arengukava koostamise eesmärk on maksimaalselt realiseerida Eesti potentsiaal nii mereressursi kasutamisel kui säilitamisel. Arengukava visiooni järgi on Eesti merendussektor kõrge lisandväärtusega, atraktiivne ja jätkusuutlik majandussektor, mis tagab merekeskkonna säilimise ning aitab kaasa rannaäärse elukeskkonna ning eluviisi arengule.

Dokumendis esitatakse viis seda visiooni ellu viivat prioriteeti. Nendeks on: ettevõtjasõbralik ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline merendussektori ettevõtluskeskkond, merenduse ohutuse tõstmine ja keskkonnakoormuse vähendamine, avaliku sektori toetavad tegevused merenduse arendamisel, Eesti merehariduse ning teadus- ja arendustegevuse kaasaegsus ning rannaäärse elu- ja külastuskeskkonna atraktiivsus.

Arengukava olulisimat mõju eeldatakse ettevõtluse arengule, kus nähakse lisandväärtuse suurenemist keskmiselt 0,5 protsenti aastas rohkem kui ilma dokumendis esitatud tegevusteta. Ohutuse osas on olukord juba praegu hea, ette nähtud tegevused peavad tagama, et ohutus säiliks ka laevaliikluse suurenemisel.

Arengukava tegevuste kogumaksumus on 534 miljonit eurot, millest üle poole moodustavad ettevõtete investeeringud sadamate infrastruktuuri. Ülejäänud summast moodustavad omakorda suurema osa investeeringud jäämurdmine ja reostustõrje laevadesse. Põhilised kulutused on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja siseministeeriumi haldusalas. Samuti on olulised kulutused haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas seoses Mereakadeemia infrastruktuuri väljaarendamisega.

Olulise osa investeeringute tegemiseks on võimalik kasutada EL-i vahendeid. Investeeringute summad ja allikad täpsustuvad rakendusplaanis, lõplikud otsused sõltuvad riigieelarve võimalustest ja administratiivsetest ning poliitilistest otsustest.

2 thoughts to “Merenduspoliitika taas Vabariigi Valitsuse istungil”

  1. Selle istungi merendust puudutava punkti otsus oli järgmine:
    1. Esitada Vabariigi Valitsuse tegevuskava „Eesti merenduspoliitika 2011–2020“ arutamiseks Riigikogule.

    2. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsil esindada Vabariigi Valitsust tegevuskava arutamisel Riigikogus.

    3. Võtta teadmiseks rahandusministri arvamus, et tegevuskava maksumuse prognoos on liiga optimistlik.

    https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT00177DC6?open&xsl=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.