Materjalid uue liiklusseaduse muudatustest

Kuna 1. juulist kehtima hakkav liiklusseadus puudutab enamust meist, siis on paslik kasulik informatsioon ära tuua ka mereblogi lehel. Järgneb Maanteeameti pressiteade.

Alates käesoleva aasta 1. juulist hakkab kehtima uus liiklusseadus, mis ühendab Eesti teeliiklust reguleeriva kahe põhiakti – liiklusseaduse ja Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrusega nr 48 kehtestatud „Liikluseeskirja” sätted. Uus liiklusseadus võimaldab seaduse tasandil rahvusliku liiklusohutusprogrammi selgemat reguleerimist ja loob suuremad eeldused liiklusohutuse paranemiseks Eesti teedel.

Alljärgnevalt on välja toodud materjalid olulisimate muudatuste kohta seoses uue liiklusseadusega. Täiendav informatsioon liiklusseaduse muudatuste kohta on koondatud internetilehele aadressiga: www.mnt.ee/liiklusseadus2011/

Muudatused:

Halva nähtavuse korral, pimeda ajal ja hämaras on helkuri kandmine kohustuslik ka asulas
Uue liiklusseadusega muutub möödasõidumanöövri tähendus
Uus liiklusseadus kohustab sõidukijuhti pöörde sooritamisel teed andma
Uus liiklusseadus karmistab liiklusreeglite rikkumise korral esmase juhiloa vahetamist
Mopeedi juhtimiseks on vajalik mopeedi juhtimise õigus
Mopeedi registreerimine muutub käesoleva aasta juulist kohustuslikuks
Liiklusohutuse seisukohast olulisemad liiklusreeglistiku muudatused
Hävinenud sõidukite tehnonõuetele vastavus kaotab kehtivuse
Lammutustõendi alusel sõidukeid enam ei registreerita
Sihtotstarbelised tööseadmed ei kuulu registreerimisele
Sõidukeid ei registreerita enam hooldussõidukiteks
Uus liiklusseadus kehtestab nõuded võistlusautodele ja nende kasutamisele
Väikesaartel on võimalik teostada tehnonõuetele vastavuse kontrolli
Põllumajanduslikud liikurmasinad vabastatakse tehnonõuetele vastavuse kontrollist
Muudatused seoses juhiloa vahetamisega kehtivusaja möödumisel ning muudatused seoses juhtimisõiguse äravõtmise

Voldikud ja trükised

Voldik liiklusreeglistiku muudatuste kohta | Брошюра об изменениях и дополнениях к правилам дорожного движения 
Voldik juhtimisõiguse taotlejale 
Voldik sõidukitega seonduvate muudatuste kohta
Lapse ohutu sõidutamine autos
Esitlus möödasõidu selgitamiseks
Märgid ja teemärgised

Videomaterjalid

Nõuded mootorsõiduki juhile vähekaitstud liikleja ohutuse tagamisel
Nõuded sõiduki turvavarustuse kasutamisele
Nõuded mootorsõiduki juhile
Klipid liiklussaates Rooli Võim
Klipid liiklussaates Stop

NB! Kui Teil ei avane kirjas esitatud viited, siis materjalid leiab aadressilt: http://www.mnt.ee/index.php?id=14007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.