Praxisel valmis merekeskkonna ressursside majandusliku kasu mudel

Poliitikauuringute Keskus Praxis  sai detsembri alguseks valmis projektiga, mille eesmärgiks oli uurida Eesti merealade ressursside kasutamist ning koostada Eesti merealade majandusliku tasuvuse mudel, et edaspidi oleks võimalik hinnata merealade kilomeeter-ruudustike majanduslikku tulu ja kulu ja nende vahena majanduslikku kasu nii riigile, kohalikule elanikule kui ettevõtjale.

Eesti on mereriik, kuid ei kasuta praeguse seisuga oma mereruumi majanduslikku potentsiaali piisavalt. Selleks, et mereala kasutust teadlikult juhtida ja suunata, tuleb hinnata ja võrrelda nii merealast saadavat võimalikku kasu, kuid tuleb arvestada ka mere kui ressursi kasutamisega seonduvate kahjudega.

Käesoleva töö eesmärgiks on modelleerida neist esimest: mereala majanduslikku kasu. Nii kesk- kui ka omavalitsustel on keeruline planeerida tegevusi merealadel, sest puudub ühtsetel alustel kokku pandud erinevaid mereliste tegevuste majanduslikku tulu ja kulu ühendav info. Arendatud mudeli abil on võimalik hinnata merealade kilomeeter-ruudustike majanduslikku kasu nii riigile kui ettevõtjale.

Mudel koostati kolme põhilise mereala kasutava sektori kohta: kalandus, energeetika ja meretransport. Töö käigus töötati esmalt välja kontseptuaalsed mudelid selle kohta, kuidas kujuneb erinevat sektorite tulu ja kulu merealast sõltuvalt. Selle põhjal koostati  ruumiandmetele tuginevad empiirilised mudelid. Mudel on koostatud kogu Eesti merealale, sh territoriaalmerele ja majandusvööndile. Modelleerimiskeskkonnana kasutati ArcGIS Modelbuilderit ja Pythonit.

LAADI UURINGU LÕPPVERSIOON ALLA SIIT (PDF)

Poliitikauuringute Keskus Praxis on Eesti esimene sõltumatu, mittetulunduslik mõttekeskus, mille eesmärk on toetada analüüsile, uuringutele ja osalusdemokraatia põhimõtetele rajatud poliitika kujundamise protsessi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.