Praxisel valmis merekeskkonna ressursside majandusliku kasu mudel

Poliitikauuringute Keskus Praxis  sai detsembri alguseks valmis projektiga, mille eesmärgiks oli uurida Eesti merealade ressursside kasutamist ning koostada Eesti merealade majandusliku tasuvuse mudel, et edaspidi oleks võimalik hinnata merealade kilomeeter-ruudustike majanduslikku tulu ja kulu ja nende vahena majanduslikku kasu nii riigile, kohalikule elanikule kui ettevõtjale. Eesti on mereriik, kuid ei kasuta praeguse seisuga oma mereruumi majanduslikku […]

Read More

Eesti Mereakadeemia kutsub kursusele “Kalavarude jätkusuutlik majandamine”

Eesti Mereakadeemia Täiendus- ja ümberõppe osakond ootab huvilisi kursusele „Kalavarude jätkusuutlik majandamine“ mis toimub ajavahemikus 23. – 24. jaanuar 2013. Kursuse eesmärk on anda kursustel osalejatele teadmised: • Läänemere kalaliikidest; • kalapüügi bioloogilistest alustest; • kala käitumise iseärasustest; • püünistele reageerimisest; • kalavaru jätkusuutikust majandamisest; • kalapüüniste selektiivsusest; • kohuseteadliku kalapüügi printsiipidest. Kursuse sihtgrupp on: […]

Read More

Riigikogu võttis menetlusse kalapüügiseaduse muutmise seaduse

Riigikogu võttis 6. aprillil menetlusse valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise eelnõu (724 SE). Eesmärgiks on lahendada kalandussektoris kalavaru ülepüügi tõttu tekkinud probleemid. Olulise muudatusena võib Vabariigi Valitsus edaspidi määrata kindlaks rannakalurite aastase lubatud saagi suuruse, mille ammendumise korral rannapüük peatatakse. Praegu määratakse rannakalurite puhul kalapüügiloa andmisel kindlaks üksnes püügivahendite arv, mitte püütava kala kogus, samal ajal […]

Read More

Kalanduslikud baasteadmised

Eesti Mereakadeemia korraldab 17-18 detsembril kursuse “Kalanduslikud baasteadmised”, mille eesmärgiks on tutvustada kaluritele, kalandusettevõtetele, keskkonna ala töötajatele ja kõigile huvitatutele kalapüügiga, kalavarudega ja vastava seadusandlusega seotud probleeme. Sihtgrupp on Riiklik kalandusadministratsioon, kalanduspiirkondade ja –ettevõtete tegevjuhid, Keskkonnameti töötajad, keskkonnainspektorid ja kõik teised, keda huvitab merendusega seonduv. Kursuse maksumus on 2440.- EEK, mis sisaldab käibemaksu, kursuse materjale, […]

Read More

e-Õigus: eelnõu “”Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.2 “Sisevete kalanduse toetus”

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 2.2 "Sisevete kalanduse toetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=268970

Read More