Valitsuse istungilt, 05.04.2012

7. Volituste andmine Aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsiakapitali suurendamiseks ja riigivara üleandmiseks
Esitaja:  majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt volitatakse majandus- ja kommunikatsiooniministrit otsustama osalust valitseva ministrina aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosolekul aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsiakapitali suurendamise poolt riigile kuuluvate Muuga sadama akvatooriumis vee erikasutuse tulemusena mere taandumise tagajärjel tekkivast maast moodustatud kinnisasjade üleandmise teel.

Aktsiakapitali suurendatakse vaid 2 euro võrra, lastes välja 2 uut 1-eurose nimiväärtusega aktsiat, kuna vastavalt kinnisvara eksperthinnangutele jäi kinnisasjade turuväärtuseks negatiivne summa, arvestades aktsiaseltsi Tallinna Sadama kulutusi merepõhja täitmisel ja selle tagajärjel kinnisasjade tekkimisel.

Aktsiaseltsi Tallinna Sadam nõukogu toetas juhatuse ettepanekut suurendada aktsiakapitali fondiemissiooni teel 2 euro võrra, lastes välja 2 uut 1-eurose nimiväärtusega aktsiat.

Aktsiakapitali suurendamine eelpoolnimetatud kinnisasjade üleandmise teel loob võimaluse infrastruktuuri arendustegevuse läbiviimiseks, mis annab täiendava võimaluse kuni 9 miljoni tonni kauba töötlemiseks aastas. Aktsiaselts Tallinna Sadam ja Eesti Vabariik sõlmisid 9. märtsil 2007. aastal kinnistute mitterahalise sissemaksena üleandmise eellepingu, mille kohaselt kohustus aktsiaselts Tallinna Sadam objektid välja ehitama ning riik kinnisasjad aktsiaseltsile üle andma.

—————————————–

9. Välisabi sildfinantseerimine
1) Välisabi sildfinantseerimine (projekt “Pentathlon – Ports of Stockholm, Helsinki, Tallinn, Turku and Naantali – together”)
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt lubatakse rahandusministeeriumil kasutada riigieelarve vabu vahendeid summas 89 730 eurot Eesti Mereakadeemia ning Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt Euroopa territoriaalse koostöö programmi INTERREG IV A finantseeritava projekti „Pentathlon – Ports of Stockholm, Helsinki, Tallinn, Turku and Naantali – together” tegevuste ajutiseks rahastamiseks.

Projekti eesmärk on leida liinilaevanduses võimalused lihtsustada ja harmoniseerida administratiivseid protseduure sadamate vahel, et meretransport ja sadamad oleksid konkurentsivõimelisemad. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks viiakse läbi sadamate ja meretranspordi administratiivseid protseduure ning ohutust ja turvalisust puudutavate olulisemate õigusaktide analüüse.

Pentathloni sadamateks on viis Läänemere sadamat – Tallinn, Turu, Naantali, Stockholm ja Helsingi.

2) Välisabi sildfinantseerimine (projekt “The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks”)
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt lubatakse rahandusministeeriumil kasutada riigieelarve vabu vahendeid summas 27 905 eurot Eesti Mereakadeemia ja Euroopa Regionaalarengu Fondi finantseeritava Euroopa territoriaalse koostöö Läänemere piirkonna programmi 2007-2013 projekti „The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks” ajutiseks rahastamiseks.

Projekti eesmärk on siduda tugevad teadusuuringute keskkonnad, klastrite ning väike- ja keskmiste ettevõtete võrgustikud mitmeks ülemaailmselt tunnustatud teadusuuringute ja innovatsioonikeskuseks Läänemere regioonis, et saavutada tugevam, atraktiivsem ja konkurentsivõimelisem rahvusvaheline positsioon. Projekti tegevused soodustavad ka töökohtade loomist, väike- ja keskmiste ettevõtete kasvu ning tugevdavad sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Läänemere regioonis. Projekti keskmes on 5 riikidevahelist pilootprojekti, mis tegutsevad tuleviku energeetika, heaolu, tervise, transpordi ja digitaalse äri ning teenuste valdkondades.

3) Välisabi sildfinantseerimine (projekt “Environmental and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response”)
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt lubatakse rahandusministeeriumil kasutada riigieelarve vabu vahendeid summas 17 453 eurot Eesti Mereakadeemia ja Euroopa Regionaalarengu Fondi finantseeritava Euroopa territoriaalse koostöö programmi INTERREG IV A projekti „Environmental and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response” ajutiseks rahastamiseks.

Projekt on keskendunud keskkonna ohutuse ja tervislikkuse taseme tõstmisele ning toetab Läänemere tegevusplaani rakendamist ranniku ja eluslooduse käsitluse perspektiivilt, keskpunktis on suurenev praktiline piire ületav valmidus, reageerimine ja koostöö rannaäärsete naftareostuste käsitlemiseks Eesti, Soome, Rootsi ja Venemaa pääste- ja piirivalveteenistuste vahel.

Eesti partnerite koordinaatorina tegeleb Eesti Mereakadeemia projekti organisatoorsete küsimustega, korraldab projekti juhtkomitee koosoleku Tallinnas, osaleb enamikel koosolekutel, kogub ja analüüsib kogutud info põhjal naftareostuse likvideerimiseks vajaliku varustuse- ja inimressursside olukorda Eestis ning korraldab riiklikke kohtumisi partnerite vahel. Loomisel on reostustõrje õppeaine Eesti Mereakadeemia ning Sisekaitseakadeemia õppekavadesse lisamiseks. Projekt algas 1. oktoobril 2009. a ja lõpeb 31. mail 2012. a.

————————————–

19. Ülevaated Euroopa Liidu Nõukogu istungitest
1) Ülevaade Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 19. ja 20. märtsi 2012. a istungist
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogus toimus arvamuste vahetus kala tagasiheite keelustamise küsimuses. Liikmesriigid toetasid üldiselt tagasiheite keelustamist.

Üldiselt leitakse, et probleemi lahendus peitub selektiivsuse paketis, mis hõlmaks nii püüniseid kui ka muid tehnilisi meetmeid ning saagile vastavaid kalapüügi kvoote.

Tagasiheitmise täieliku keelu sisse viimise küsimuses valitsevad siiski liikmesriikide vahel erimeelsused. Osa liikmesriikidest soovib tagasiheite vähendamist, mitte keelustamist, teine osa liikmesriikidest põhimõtteliselt toetab tagasiheite keeldu. Liikmesriigid on eriarvamusel ka vältimatu kaaspüügina püütava alamõõdulise kala turustamise osas.

Istungil võeti vastu Euroopa Komisjoni teatis ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.