e-õigus: Vesiviljeluse investeeringutoetus

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu “Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määruse nr 46 ““Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” meetme 2.1 “Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=315594

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.