Euroopa Komisjoni pilootprojekt Blue Belt

Euroopa Komisjon algatas pilootprojekti Blue Belt, mille eesmärgiks on uurida uusi võimalusi lähimereveo edendamiseks ja hõlbustamiseks Euroopa Liidus, vähendades halduskoormust ühendusesiseses kaubanduses ning näidata, kuidas lisateave projekti kaasatud nn „siniste laevade“ reiside kohta võib aidata kaasa tollivõimude tegutsemisele sadamates.

Projekt algab 2. mail ja kestab 2011. a novembri lõpuni. Sellesse on kaasatud ligi 250 nn „sinist laeva“, mille liikumist jälgitakse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti juhitavas SafeSeaNet süsteemis. Blue Belt pilootprojekti kaudu saavad EL liikmesriikide tolliametnikud enne „sinise laeva“ EL sadamasse saabumist õigeaegselt vastu võtta teavitusraportid.

Toll võib olla kindel, et projektis osalevate laevade reiside kohta saadakse täpset teavet. See on võimalik tänu olemasolevate vahendite kasutamisele kombineerituna EL laevaliikluse jälgimise ja info süsteemist SafeSeaNet1 saadud infoga. Tolliametnikud saavad usaldatavat teavet „siniste laevade“ hetkel toimuvate ja eelnenud reiside kohta, k.a. eeldatav või tegelik saabumise ja lahkumise aeg, eelmine ja järgmine külastatav sadam ning muud asjakohast reisiinfot. Laevakaptenite ja agentide jaoks on eeliseks see, et sadamasse saabumisel muutub kaupade töötlemine tollis kiiremaks.

Blue Belt raport annab ka lisateavet laeva käitumise kohta, nt ootamatud peatused, kohtumised merel jne.

Laevaomanikud, keda toetavad Euroopa Ühenduse Reederite Ühing ja Maailma Laevandusnõukogu, osalevad vabatahtlikkuse alusel, tuvastades neile kuuluvaid, EL sisese kaubandusega seotud laevu.

Projekti tutvustas Belgia kui Euroopa Liidu eesistujamaa ning 12. detsembril 2010. a. kiitis selle heaks EL transpordiministrite nõukogu.

Projekti Blue Belt infovoldik (pdf, 530 kb).

1SafeSeaNet süsteem arendati välja selleks, et toetada nõudeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/17/EÜ muudetud direktiivis 2002/59/EÜ ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteemi loomiseks. Süsteem on kättesaadav kõigile ühenduse liikmesriikide ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni administratsioonidele. SafeSeaNet süsteemi tööd juhib Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.