Loomisel uus merendusalane teatmeteos

Austatud merendushuvilised!

1996. aastal ilmus esmakordselt MERLE nime all tuntuks saanud mereteemaline teatmeteos ametliku pealkirjaga Mereleksikon. See raamat käsitles tolle aja võimalustele ja autorite arusaamadele tuginevalt meretemaatikat. Tänaseks on ilmunu osaliselt iganenud, hulk vajalikke „asju" puudu, osa teemasid käsitletud vääralt, ebapiisavalt on käsitletud niisugused olulised teemad nagu „Eesti laevad", „Eesti meremehed" jmt. Vajadus uue ja põhjalikuma teatmeteose järele on ilmne.

Veeteede Amet (VA) kui riiklik merendusasutus on valmis taolise teatmeteose koostamiseks, sest merenduse ja sellega seonduva populariseerimine ja selgitamine on VA üks põhikirjalistest ülesannetest. Tänapäevaseid võimalusi ja tehnoloogilisi saavutusi silmas pidades võiks uus, kavandatav teatmeteos, olla kättesaadav kõigile soovijaile Interneti kaudu. Sisuliselt on see mereteemaliste terminite, sündmuste, objektide, isikute jmt. illustreeritud andmekogu, mida pidevalt täiendatakse ja korrigeeritakse. Võrguversiooni eelised paberkandja ees: artiklite mahtu ei ole vaja piirata, illustratiivset materjali saab lisada rohkem ja vajadusel operatiivselt vahetada, hea ja lihtne kättesaadavus, pidev täiustamisvõimalus, olematud trükikulud jne.

VA eestvõttel on moodustatud esialgne 5-liikmeline korraldustoimkond koosseisus Malle Hunt – VA Teatmeteoste talituse juhataja, Jüri Kask – Eesti Mereakadeemia õppeprorektor, Enn Kreem Laevaomanike Liit, Jaan Lutt – VA Hüdrograafiaosakonna juhataja, Vello Mäss – Meremuuseumi teadur.

Koostatav teatmeteos tuleb eestikeskne ja eestikeelne, so. võimalusel väldime võõrlaene ja võõrsõnu. Sooviksime eelkõige saada originaalartikleid, varustatuna kirjandusallikatega, leiame, et igasuguste kirjandusallikate kasutamine on igati mõistlik, kuid neile tuleb kindlasti osundada.
Osavõtt koostamisest (artiklite kirjutamisest) on vabatahtlik, st. vähemalt esialgu ei ole koostajate aega ja vaeva võimalik hüvitada.

Korraldustoimkond palub ka kõigil 1996. a Mereleksikoni autoreil võimaluse korral osaleda ka kavandatava teatmeteose loomisel, täiendades oma varemilmunud artikleid.

Kõik huvitatud on teretulnud nii uute märksõnade ja teemade soovitamisel kui ka artiklite koostamisel, ükski „mereline" teema ei tohiks jääda tähelepanuta.

Igasugused nõuanded, soovitused, ettepanekud, tähelepanekud, kaas- ja koostöösoovid on teretulnud aadressil jaan.lutt@vta.ee või malle.hunt@vta.ee

Mairold

meremees ja sulesepp

2 thoughts to “Loomisel uus merendusalane teatmeteos”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.