Euroopa Liit toetab Eesti kalandust järgneval seitsmel aastal 74,6 miljoni euroga

Euroopa Komisjon võttis eelmisel nädalal vastu otsuse, millega määrati kindlaks liikmesriikidele ette nähtud Euroopa Kalandusfondi toetussummad. Eesti riigile kalandussektori arendamiseks eraldatud toetussumma on 74 632 182 eurot. Sellele lisandub ligikaudu 25%-line Eesti riigipoolne kaasfinantseering.

Põllumajandusministeeriumi abiministri Rain Vändre sõnul on antud summa aasta kohta üle kahe korra suurem seni Eesti riigile eraldatud kalanduse arendamise toetussummadest. “Euroopa Liidu toetussummale lisandub veel Eesti riigi kaasfinantseering, mille tulemusena on Eesti kalanduse arendamisse võimalik järgneva seitsme aasta jooksul igal aastal suunata ligikaudu 200 miljonit krooni,” täpsustas Vändre.

Aastatel 2007-2013 hakkavad Euroopa Liidu liikmesriigid kalandustoetusi saama läbi Euroopa Kalandusfondi (EKF), mis asendab aastatel 2004-2006 toetuste allikaks olevat Kalanduse Arendusrahastut (KAR). Liikmesriigid peavad EKF-i rahade kasutamiseks koostama arengustrateegia ning selle alusel rakenduskava, mis sätestavad, kuidas järgneva seitsme aasta jooksul kalandusvaldkonda toetatakse. Eesti kalanduse strateegia aastateks ja rakenduskava 2007-2013 on hetkel ettevalmistamisel. Strateegia ühe peamise eesmärgina nähakse kalurite sissetulekute suurendamist.

Täpsem info Euroopa Komisjoni otsuse kohta

Taustainformatsioon

Euroopa Kalandusfondi üldisteks eesmärkideks on lihtsustada Ühise Kalanduspoliitika meetmete elluviimist, aidata kalanduspiirkondadel oma majandust mitmekesistada, lihtsustada toetuste andmist ja suurendada subsidiaarsust.

EKFil on viis prioriteeti:

  1. kalalaevastiku püügivõimsuse kohandamine kalavarudega;
  2. vesiviljelus ning kala- ja vesiviljelustoodete töötlemine ja turustamine;
  3. sektorile üldist kasu toovad meetmed;
  4. kalanduspiirkondade jätkusuutlik areng;
  5. tehniline abi.

Täpsem info: http://www.agri.ee/EKF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.