Tartu väikelaevainspektorid kontrollivad liikluspiirangu nõuetest kinnipidamist

Veeteede Ameti pressiteade, 10.06.2013

Veeteede Ameti Tartu piirkonna väikelaevainspektorid hakkavad alates tänasest, 10. juunist pisteliselt kontrollima Tartu maavanema korraldusega kehtestatud liikluspiirangu nõuete täitmist Emajõel Tartu linna piirides alates Emajõe parema kalda ülemisest ujulast kuni endise Kalakombinaadi kaini.

Tartu maavanema 24. aprilli 2013. a korraldusega kohustatakse laevajuhte Emajõe kaldakindlustuse, samuti muude jõe kaldal asuvate rajatiste ning jõe kindlustamata kallaste kahjustuste ennetamiseks sõitma Emajõel Tartu linna piires kiirusel, mis ei tekita lainetust. Korraldus jõustus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval ja kehtib kuni kehtetuks tunnistamiseni.

Veeseaduse kohaselt on maavanemal õigus oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine ja kehtestada liikluskiiruse piirang, kui liiklemine või veesõiduki suur kiirus ohustab veeliiklust; kahjustab või võib kahjustada veekogu seisundit ja lõhkuda veekogu kaldaid või häirib teisi veekogu kasutajaid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.