“Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse” eelnõu

Infokild Valitsuse 21.07.2011 istungi kommenteeritud päevakorrast:

Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Tüüp: Seaduse eelnõu

Eelnõu peamine eesmärk on ühtlustada riigisisene õigus Euroopa Liidu õigusega. Seadusega viiakse Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral. Rahvusvahelise mereõiguse kohaselt jaguneb laevakindlustus kaheks: 1) laeva kaskokindlustus, mille puhul on kindlustatud esemeks (või kindlustusobjektiks) laevakere ning sellel asuvad masinad ja varustus; 2) laevaomaniku või reederi vastutuskindlustus, mille puhul on kindlustatud laevaomaniku või reederi vastutus laeva opereerimisel tekkivate kolmandate isikute nõuete ees. Seaduse eelnõus on reguleeritud reederite vastutuskindlustuse sätted. Seaduse rakendamisega kaasnev vastutuskindlustuse olemasolu võimaldab kannatanud isikutel paremini realiseerida oma nõudeid, arvestades asjaolu, et valdav osa merel sõitvatest laevadest omab vastastikust vastutuskindlustust, mis katab ka sellised kindlustusriskid, mida tavaline kindlustus ei pruugi katta. Direktiivist tulenevalt peavad muudatused jõustuma enne 2012. aastat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.