Euroopa Komisjon uuendas Euroopa Meresõiduohutuse Ameti volitusi

Euroopa Komisjoni pressiteade, 28.10.2010

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku muuta Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) volitusi, et ametil oleks võimalik tegelda uute ülesannetega pidevalt muutuvas maailmas. EMSA on laialt tuntud kui Euroopa Liidu meretranspordi ja meresõiduohutuse poliitika oluline arendaja, kes teeb tihedat koostööd komisjoni, liikmesriikide ja sektori huvirühmadega. Meresõiduohutuse ameti asutamisest saadik aset leidnud muutuste tõttu on nüüd vaja tema volitusi veidi muuta.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Ohutus on Euroopa transpordipoliitika nurgakivi. Euroopa Meresõiduohutuse Amet loodi 2004. aastal ajendatuna suurõnnetustest, mis juhtusid parvlaevaga „Estonia” ning tankeritega „Erika” ja „Prestige”. Mul on heameel näha, et praeguseks on see asutus tunnustatud tegija, kes osutab erialaseid teenuseid meretranspordisektorile ja muudele elualadele. On tulnud aeg ajakohastada tema volitusi, et tal oleks võimalik sel alal edukalt tegevust jätkata.”

Ettepanek

Komisjon teeb ettepaneku säilitada EMSA praegused ülesanded ja institutsiooniline struktuur, tagades ameti nende tegevuste jätkumise, mis annavad ELi tasandil lisandväärtust ja on saanud hea hinnangu huvirühmadelt. Ettepanek laiendada EMSA ülesandeid piiratud ulatuses põhineb uutel vajadustel. EMSA ajakohastatud volitused:

  • selgitaksid, et naftareostuse tõrje laevad, mis on pidevas valmisolekus, võiksid EMSAga sõlmitud kokkuleppe alusel sekkuda ka avamererajatiste põhjustatud naftareostuse korral;
  • suurendaksid EMSA kaasamist ELi teadusuuringutesse (uurimisprojektide analüüs ja uurimisprioriteetide kindlakstegemine);
  • laiendaksid EMSA tehnilist abi kõigile Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidele, et edendada ELi meresõiduohutuse poliitikat kõigi piirkondlike merede suhtes, millel on piir ELiga;
  • rõhutaksid EMSA toimivaid laevaliikluse seireteenuseid kui transpordi ja merega seotud laiendatud teabeteenuste alust, sh ka ELi merendusvaldkonna jaoks ühise teabejagamiskeskkonna arendamise kaudu;
  • laiendaksid EMSA abi ELi poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel meremagistraalide, e-merenduse, laevanduse keskkonnaaspektide, sh kliimamuutuse valdkonnas.

Taustteave EMSA kohta

EMSA loodi 2002. aastal pärast tankeriga „Erika” juhtunud õnnetust. Ametis töötab 230 inimest ning selle aastaeelarve on ligikaudu 50 miljonit eurot. 2006. aastast saadik asub EMSA Lissabonis ning on üks ELi reguleerivaid asutusi. Ta abistab komisjoni ja liikmesriike meresõiduohutuse, meresõidu turvalisuse, laevade põhjustatud reostuse vältimise ja tõkestamise valdkonnas. EMSA peamine tegevus on: 1) jälgida ELi õigusaktide rakendamist liikmesriikides ja kolmandates riikides; 2) anda erialaseid tehnilisi teadmisi uute eeskirjade väljatöötamiseks ja nende rakendamiseks ning 3) pakkuda toimivaid teenuseid laevaseire ning reostuse vältimise ja tõkestamise valdkonnas. Komisjon on võtnud arvesse selliseid hiljutisi arengusuundi poliitikavallas, nagu kolmanda meresõiduohutust käsitlevate meetmete paketi vastuvõtmine, ning võtnud oma ettepaneku aluseks 1) Meresõiduohutuse Ameti esimese välishinnangu, 2) EMSA haldusnõukogu soovitused ja 3) EMSA mitmeaastase strateegia, mis võeti vastu 2010. aasta märtsis.

Lisateavet EMSA kohta leiate järgmiselt aadressilt:

http://www.emsa.europa.eu/end173.html

Täpsemat teavet Euroopa Liidu meretranspordipoliitika kohta saab aadressilt:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.