Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruse nr 71 “Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal” muutmine

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu “Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruse nr 71 “Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal” muutmine” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=298529

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.