Tuuleparkide ja sadamarajatiste veepõhja ehitamine saab seadusliku aluse

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis reedel suurele kooskõlastusringile avamere tuuleparkide ja sadamaehitiste rajamiseks vajaliku seadustepaketi muudatuse.

Asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, elektrituruseaduse, maakatastriseaduse, planeerimisseaduse, riigilõivuseaduse ja veeseaduse muutmisega loodava merepõhja ehitamise regulatsiooni eesmärk on luua eraõiguslikele isikutele võimalus ehitada tuuleelektrijaamu ja sadamaseadmeid avalike veekogude põhja. Selle regulatsiooni puudumine on seni olnud nende ehitistega seotud majandusvaldkondade arengu takistuseks.

Kavandatavad seadusmuudatused aitavad parandada Eesti majanduse investeerimiskliimat, võimaldades suurte ehitusprojektide käivitumist sadamates ja merel. Samuti võimaldab avalike veekogude põhjale ehitamise regulatsiooni kehtestamine kohalikel omavalitsustel koos ranna-alade planeeringuga arendada ka rannaäärseid vee-alasid. Ka annab eelnõu kindluse Eesti rannikul väikelaevade randumiseks vajalike lautrite ja sadamarajatiste õiguspäraseks ehitamiseks.

Pärast eelnõu kooskõlastamist või märkuste tegemist 10 tööpäeva jooksul saadab ministeerium seadustepaketi muudatused Vabariigi Valitsuse istungile, misjärel arutab eelnõud Riigikogu.

Muudatused on kavandatud jõustuma koos juba Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Sadamaseaduse eelnõuga alates 1. jaanuarist 2009.

Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda E-õiguses http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=236503

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.